Điều Khoản Sử Dụng

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

Hãy đọc các Điều khoản và Điều kiện ( "Điều khoản sử dụng", "Điều khoản và Điều kiện") một cách cẩn thận trước khi sử dụng website http://dl.nonstopvn.net được điều hành bởi Nguyễn Đức Lương.

Truy cập của bạn và sử dụng các dịch vụ được điều kiện trên là bạn chấp nhận và tuân thủ các điều khoản. Các điều khoản này áp dụng cho tất cả du khách, người sử dụng và những người truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ.

Khi truy cập hoặc sử dụng các Dịch vụ của bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của các điều khoản sau đó bạn có thể không truy cập vào Dịch Vụ.

Nội Dung

Tất cả nội dung trên hệ thống của chúng tôi đều là miễn phí, vì vậy yêu cầu bất kỳ các cá nhân hoặc tổ chức nào không được chia sẻ nội dung của chúng tôi lên nền tảng phải trả phí.

Nếu thấy nội dung của chúng tôi xuất hiện ở nền tảng không phải là miễn phí vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi.

LUẬT ĐIỀU CHỈNH

Những điều khoản này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của Việt Nam, mà không liên quan đến mâu thuẫn với các quy định của pháp luật.

Thất bại của chúng tôi để thực thi bất kỳ quyền hoặc quy định của các Điều khoản này sẽ không được coi là từ bỏ các quyền đó. Nếu bất kỳ điều khoản của Điều khoản này bị coi là không hợp lệ hoặc không thể thực hiện bởi một tòa án, các điều khoản còn lại của các Điều khoản này sẽ vẫn có hiệu lực. Những điều khoản tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa chúng tôi về dịch vụ của chúng tôi, và bỏ và thay thế mọi thoả thuận trước, chúng tôi có thể có giữa chúng tôi liên quan đến Dịch vụ.

THAY ĐỔI

Chúng tôi có quyền, theo quyết định của chúng tôi, để sửa đổi hoặc thay thế các điều khoản bất cứ lúc nào. Nếu một phiên bản là tài liệu chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp ít nhất là 30 ngày kể từ ngày thông báo trước khi đến bất kỳ điều khoản mới có hiệu lực. Cái gì tạo nên một sự thay đổi vật liệu sẽ được xác định theo quyết định của chúng tôi.

Bằng cách tiếp tục truy cập hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi sau khi những sửa đổi có hiệu lực, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản sửa đổi. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản mới, hãy ngừng sử dụng Dịch vụ.

LIÊN HỆ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi về những điều khoản, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: [email protected]